Umowa

UMOWA KUPNA-SPRZEDAŻY KOCIAKA

 Sprzedający-hodowca: Hodowla Świętych Kotów Birmańskich WINNI*PL

Anna i Leszek Derbich  Bogucin 5, 21-080 Garbów

Nabywca Kota:

Imię i Nazwisko: ……………          Adres:……………………

Tel/e-mail: ……………………………..

 Dane dotyczące kociaka:

Rasa: święty kot birmański (SBI)      płeć:……..   kolor: ……..

Imię kota: ……………………….

Nr rodowodu: .…………..…     Data urodzenia: …………………

Chip nr: ……………………………………….

Ojciec:…………………………….      .Nr rodowodu: ……………………

Matka: ……………………………Nr rodowodu: …………………………

Ustalona cena za kota : ………………    słownie: ……………………………

wpłacony zadatek: ………….     słownie: ……………………………………

pozostała kwota do zapłaty: ………….  słownie: ……………………………….

pozostałą kwotę do zapłaty wpłacono dnia: ……………………

ustalona data odbioru kota: ………………………

faktyczna data odbioru kota: ………………………

WARUNKI UMOWY KUPNA-SPRZEDAŻY KOCIAKA

 1. Sprzedający /hodowca/ gwarantuje, że w dniu odbioru kota przez nabywcę jest on klinicznie zdrowy i wolny od chorób pasożytniczych. Kot nie wykazuje żadnych wad genetycznych i anatomicznych.
 2. Kot został zaszczepiony na podstawowe choroby wirusowe szczepionką:
Data szczepienia
Rodzaj szczepionki Nazwisko lekarza weterynarii
 

 

 

I szczepienie

 

 

 

 

 

 

 

 

II szczepienie

 

 

 

 

 

            Kot został odrobaczony dwa razy preparatem :

 1. Flubenol KH  w dniu …………………………
 2. Flubenol KH  w dniu  ………………………..

o czym świadczy wpis w książeczce zdrowia kota.

 1. Hodowca zapewnia, że jego hodowla jest wolna od wirusów FeLV oraz FIVNabywca ma na dokonanie własnej kontroli weterynaryjnej kota 3 (trzy) dni od momentu odebrania kota z hodowli. Jeżeli w tym czasie weterynarz wykryje u kota jakąś chorobę bądź wadę, kot może zostać zwrócony hodowcy. Hodowca, przed zwrotem pieniędzy nabywcy, ma prawo zażądać wszelkich dokumentów stwierdzających wadę lub chorobę kota.
 2. Nabywca zobowiązany jest do natychmiastowego telefonicznego powiadomienia hodowcy o ewentualnym pogorszonym stanie zdrowia lub zauważonych niepokojących objawach u kota, pod groźbą utraty możliwości reklamacji kota.
 3. W razie wystąpienia niespodziewanej choroby kota w przeciągu trzech dni od daty jego nabycia, jeżeli nabywca, pomimo choroby kota, pragnie go zatrzymać, hodowca ma prawo żądać zwrotu kota celem jego wyleczenia. W takim przypadku, jeżeli kot padnie, hodowca daje nabywcy innego kota lub zwraca pieniądze w całości. Jeżeli nabywca pragnie samodzielnie leczyć kota to automatycznie hodowca zwolniony jest z wszelkiej odpowiedzialności za kota. W takim przypadku hodowca nie jest zobowiązany do zwrotu kosztów leczenia kota i do ewentualnego zwrotu pieniędzy w razie padnięcia kota u nabywcy w trakcie jego leczenia.
 4. Tylko ukryte wady genetyczne stwierdzone u kota podlegają reklamacji pod warunkiem, że są zdiagnozowane, a w razie padnięcia kota są potwierdzone sekcją zwłok kota dokonaną w wyspecjalizowanej jednostce weterynaryjnej. Nie podlegają reklamacji inne zaistniałe stany chorobowe zakupionego kota, jeżeli te choroby kot nabył w trakcie pobytu u Nabywcy. Nie podlegają reklamacji takie choroby kota, którym Hodowca nie był w stanie przeciwdziałać, zabezpieczyć kota przed zachorowaniem lub medycyna weterynaryjna jest jak dotychczas bezsilna – np. nowotwór, FIP.
 1. Hodowca sprzedaje w/w kota jako kota, który nie posiada praw hodowlanych – kot przeznaczony do sterylizacji lub kastracji.
 1. Jeżeli kot przeznaczony jest wyłącznie do sterylizacji lub kastracji, kupujący zobowiązany jest do dokonania jednego z tych zabiegów u kota w wieku od szóstego  do ósmego miesiąca życia kota. Po tym okresie Nabywca musi dostarczyć Hodowcy oryginał  zaświadczenia weterynaryjnego z przeprowadzonego zabiegu, a Hodowca po dokonaniu kopii zwróci osobiście lub prześle listem poleconym oryginał zaświadczenia. W przypadku niedostarczenia takiego zaświadczenia w/w terminie (w przypadku przesyłki listownej decyduje data stempla pocztowego) Nabywca zobowiązuje się do wpłacenia na niżej wymienione konto bankowe Hodowcy 2500 PLN (dwa tysiące, pięćset PLN) celem zapłaty za kota z uprawnieniami hodowlanymi. Płatne w przeciągu 7 (siedmiu) dni od dnia wystawienia przez Hodowcę wezwania do zapłaty.

Anna Derbich
Bogucin 5
21-080  Garbów
Bank PKO S.A.
……………………………………….
……………………………………….

 1. Nabywca nie ma prawa zarejestrować kota w żadnej z działających organizacji zrzeszających hodowców kotów rasowych w chwili kiedy punkt siódmy umowy klasyfikuje kota jako przeznaczonego do sterylizacji lub kastracji, a zabieg ten nie został jeszcze wykonany. Zapis o kastracji lub sterylizacji zostaje również umieszczony w rodowodzie kota przez Międzynarodowe Towarzystwo Miłośników Kotów lub Hodowcę .
 1. Nabywca otrzymuje od Hodowcy książeczkę zdrowia kota oraz jego rodowód, lub inne dokumenty dotyczące kota (wymienić jakie): …………………………………………………
 1. Nabywca został poinformowany o nawykach żywieniowych kota oraz o jego pielęgnacji.
 1. Nabywca zobowiązuje się do przestrzegania zaleceń żywieniowych i/lub pielęgnacyjnych kota otrzymanych od Hodowcy, gdyż w innym wypadku np. choroba układu pokarmowego, skóry itp. nie są uwzględniane jako reklamacja kota.
 1. Nabywca kota oświadcza, że kot nie będzie porzucony, sprzedany do sklepu ze zwierzętami, oddany do laboratorium lub do schroniska.
 1. W przypadku, kiedy nabywca postanowi kota sprzedać, oddać (wszelka forma przeniesienia własności), Hodowca musi być o tym fakcie pisemnie powiadomiony. Hodowca posiada prawo pierwokupu kota za cenę nie wyższą niż ta, którą zapłacił Nabywca za kota.
 1. W przypadku zadatkowania kota Nabywca zobowiązany jest do odbioru zadatkowanego kota w ustalonym dniu. Po trzech dniach od upłynięcia terminu odbioru kota, niezależnie od okoliczności, z powodu których kota nie odebrano, jeżeli nie został telefonicznie lub pisemnie ustalony inny termin odbioru kota, zadatek za kota nie podlega zwrotowi, a kot przechodzi na własność Hodowcy, który może powtórnie go sprzedać. Jeżeli ustalony został telefonicznie lub pisemnie  inny termin odbioru kota, a przekracza on pięć dni kalendarzowych od daty pierwszego terminu odbioru kota, Nabywca uiści dodatkowo sumę w wysokości 15 zł /słownie: piętnaście / za każdy dzień zwłoki w odbiorze kota powyżej piątego dnia kalendarzowego.
 1. Hodowca zobowiązuje się do zwrotu wpłaconego zadatku w całości, jeżeli transakcja nie dojdzie do skutku z jego winy, a Nabywca nie wyraża chęci na zakup z hodowli innego kota.
 1. Jeżeli kot zostanie zwrócony Hodowcy /wyłącznie za jego zgodą/ z jakichkolwiek przyczyn, osobistych, rodzinnych czy zdrowotnych, Nabywca otrzymuje zwrot wpłaconej kwoty za kota po potrąceniu 30% tej sumy tj. …..1400 PLN  /słownie: jeden tysiąc czterysta / , w czasie ustalonym przez strony. W takim przypadku Nabywca dowozi kota do Hodowcy na swój własny koszt.
 1. Hodowca ma prawo odstąpić od tej umowy, gdy Nabywca nie wypełni jej warunków.
 1. W sprawach nie uregulowanych niniejszą umową mają zastosowanie przepisy Kodeksu Cywilnego.
 1. Umowa zostaje zawarta w dwóch jednobrzmiących egzemplarzach, po jednym egzemplarzu dla Nabywcy i Hodowcy.
 1. Podpis Nabywcy oznacza, że przeczytał, zrozumiał i zgadza się na wszystkie zobowiązania zawarte w umowie.

/*- niepotrzebne skreślić

………………………………                          ……………………………

data, podpis Hodowcy                                  data, podpis Nabywcy